Zaloguj

Regulamin

Warunki korzystania ze strony internetowej

Niniejsze warunki użytkowania (wraz z przywołanymi w nim dokumentami) określają warunki korzystania z naszej strony internetowej / (naszej witryny), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszej witryny obejmuje dostęp, przeglądanie lub rejestrację w celu korzystania z naszej witryny.

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania z naszej witryny. Zalecamy wydrukowanie tej kopii do wykorzystania w przyszłości.

Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z naszej witryny.

 

Informacje o nas

to witryna obsługiwana przez Dashstraw („My”).

 

Zmiany niniejszych warunków

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę.

Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla Państwa wiążące.

 

Zmiany w naszej witrynie

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą witrynę i zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zawartość naszej witryny może być nieaktualna w dowolnym momencie i nie mamy obowiązku jej aktualizować.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakiekolwiek jej treści będą wolne od błędów lub przeoczeń.

 

Dostęp do naszej witryny

Nasza strona jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakiekolwiek jej treści będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część naszej witryny bez powiadomienia. Nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez jakiś czas.

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny.

Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

 

Twoje konto i hasło

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno Ci ich ujawniać osobom trzecim.

Mamy prawo zablokować dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym pod adresem [email protected].

 

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej witryny oraz do publikowanych na niej materiałów. Te prace są chronione prawami autorskimi, rejestracjami znaków towarowych oraz innymi zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi prawami w traktatach na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i możesz pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny do użytku osobistego i możesz zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane w naszej witrynie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek wydrukowanych lub pobranych materiałów w jakikolwiek sposób, a także nie wolno używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów treści na naszej stronie musi być zawsze uznawany

Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części zawartości naszej witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które stworzyłeś.

 

Żadnego polegania na informacjach

Treść naszej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie ma stanowić porady, na której należy polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej witryny.

Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

 
Ograniczenie naszej odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć przez prawo angielskie.

W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej, wyraźnych lub dorozumianych.

Nie będziemy odpowiedzialni wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z:

 • korzystanie lub niemożność korzystania z naszej witryny; lub
 • korzystanie z treści wyświetlanych w naszej witrynie lub poleganie na nich.
 • Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, pamiętaj, że w szczególności nie będziemy odpowiedzialni za:
 • utrata zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
 • przerwanie działalności;
 • utrata spodziewanych oszczędności;
 • utrata możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
 • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim, pamiętaj, że udostępniamy naszą witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu „odmowa usługi” lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z naszej witryny. lub do pobierania przez Ciebie jakichkolwiek treści na nim lub z dowolnej strony internetowej, do której są z nim połączone.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki w naszej witrynie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako popieranie przez nas tych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich używania.

Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności powstałej w wyniku dostawy przez nas jakichkolwiek towarów, które zostaną określone w naszych Warunkach handlowych

 

Przesyłanie treści do naszej witryny

Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji, która umożliwia przesyłanie treści do naszej witryny lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami naszej witryny, musisz przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania.

 Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami i będziesz odpowiedzialny wobec nas i zwolnisz nas z odpowiedzialności za każde naruszenie tej gwarancji. Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim, oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie gwarancji.

Wszelkie treści przesłane do naszej witryny będą uważane za jawne i niezastrzeżone. Zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do swoich treści, ale musisz udzielić nam ograniczonej licencji na używanie, przechowywanie i kopiowanie tych treści oraz rozpowszechnianie i udostępnianie ich stronom trzecim. Prawa, na które udzielasz nam licencji, są opisane w następnym akapicie (Prawa, na które udzielasz licencji).

Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości jakiejkolwiek stronie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek treści opublikowane lub przesłane przez Ciebie do naszej witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek treści opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika naszej witryny.

Mamy prawo usunąć wszelkie posty, które publikujesz na naszej stronie, jeśli naszym zdaniem Twój post nie jest zgodny ze standardami treści określonymi w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania.

Poglądy wyrażane przez innych użytkowników w naszej witrynie nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

 

Prawa, na które udzielasz licencji

Przesyłając lub publikując treści w naszej witrynie, udzielasz nam i stronom trzecim Licencji na używanie, przechowywanie i kopiowanie tych treści oraz rozpowszechnianie ich wśród osób trzecich.

 
Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

 Jesteś odpowiedzialny za konfigurację technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełniłbyś przestępstwo zgodnie z Ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Wszelkie takie naruszenia będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygaśnie.

 

Linki do naszej strony

Możesz linkować do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej.

Nie możesz umieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie łącze nie istnieje.

Nie możesz umieszczać łącza do naszej witryny w żadnej witrynie, która nie jest Twoją własnością.

Nasza witryna nie może być umieszczana w ramkach w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć łączy do żadnej części naszej witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez powiadomienia.

Witryna, do której zamieszczasz łącze, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.

W przypadku chęci wykorzystania treści w naszej witrynie innych niż określone powyżej, prosimy o kontakt.

 

Linki i zasoby stron trzecich w naszej witrynie

Tam, gdzie nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów.

 

Obowiązujące prawo

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i sposób tworzenia podlegają prawu angielskiemu. Ty i oboje zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą sprawować niewyłączną jurysdykcję.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i sposób formowania (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

 

Skontaktuj się z nami

                     Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres [email protected].

                     Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

 

Przyjęte zasady użytkowania

Ta polityka dopuszczalnego użytkowania określa warunki między Tobą a nami, na podstawie których możesz uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej / (naszej witryny). Ta polityka dopuszczalnego użytkowania ma zastosowanie do wszystkich użytkowników i odwiedzających naszą witrynę.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich zasad niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania, które uzupełniają nasze warunki korzystania z witryny.

 

Zabronione zastosowania

Możesz korzystać z naszej witryny tylko w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej strony:

 • W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.
 • W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, bądź mający niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 • W celu krzywdzenia lub usiłowania krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób.
 • Aby wysyłać, świadomie otrzymywać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać wszelkie materiały, które nie są zgodne z naszymi standardami treści.
 • Przekazywanie lub doprowadzanie do wysyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnego namawiania (spamu).
 • Świadome przesyłanie jakichkolwiek danych, wysyłanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegowskie, reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzęt komputerowy.

Zgadzasz się również:

 • Nie powielać, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej witryny wbrew postanowieniom naszych warunków korzystania z witryny.
 • Zakaz dostępu bez upoważnienia, ingerowania, niszczenia lub zakłócania:
 • dowolna część naszej witryny;
 • jakikolwiek sprzęt lub sieć, w której przechowywana jest nasza witryna;
 • wszelkie oprogramowanie używane do udostępniania naszej witryny; lub
 • jakikolwiek sprzęt, sieć lub oprogramowanie będące własnością lub używane przez jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Standardy treści

Te standardy treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które dodajesz do naszej witryny (wkłady).

Musisz przestrzegać ducha i litery poniższych norm. Standardy mają zastosowanie do każdej części wkładu, jak również do jego całości.

 

Składki muszą:

 • Bądź dokładny (jeśli podają fakty).
 • Szczerze się trzymaj (tam, gdzie wyrażają opinie).
 • Przestrzegaj prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii i każdym kraju, z którego są wysyłane.

 

Składki nie mogą:

 • Zawierać treści zniesławiających jakąkolwiek osobę.
 • Zawierać jakichkolwiek materiałów obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;
 • Promuj materiały o charakterze erotycznym.
 • Promuj przemoc.
 • Promuj dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • Naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do bazy danych lub znaku towarowego jakiejkolwiek innej osoby.
 • Oszukać kogokolwiek.
 • Naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, takich jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności.
 • Promuj nielegalną działalność.
 • Grozić, nadużywać lub naruszać prywatności innych osób, powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój.
 • Istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz nękać, denerwować, zawstydzać, alarmować lub denerwować inną osobę.
 • Być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania Twojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą.
 • Sprawiać wrażenie, że emanują z nas, jeśli tak nie jest.
 • Popieraj, promuj lub pomagaj w jakimkolwiek bezprawnym działaniu, takim jak (przykładowo) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.

 

Zawieszenie i wypowiedzenie

Ustalimy według własnego uznania, czy podczas korzystania z naszej witryny doszło do naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. W przypadku naruszenia tej polityki możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.

Niezastosowanie się do niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków korzystania z witryny, na podstawie których możesz korzystać z naszej witryny, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub któregokolwiek z następujących działań:

 • Natychmiastowe, czasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania z naszej strony.
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów przesłanych przez Ciebie do naszej witryny.
 • Wysłanie ostrzeżenia
 • Postępowanie sądowe przeciwko Tobie o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
 • Dalsze postępowanie prawne przeciwko tobie.
 • Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jakie uważamy za konieczne.
 

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. Odpowiedzi opisane w niniejszej polityce nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

             

Zmiany w polityce dopuszczalnego użytkowania

Możemy zmienić tę politykę dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zwrócić uwagę na wszelkie wprowadzane przez nas zmiany, ponieważ są one prawnie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Wybierz walute